Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN
Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ (Industrial Supporting Ecosystem), hướng đến chế tạo máy và các sản phẩm có giá trị cao theo tiêu chuẩn quốc tế, để cung cấp cho thị trường toàn cầu.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, chế tạo máy của Việt Nam. Khai phá tối đa tiềm năng trí tuệ Việt, không ngừng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và giá trị đáp ứng mong đợi của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khách : Lấy khách hàng là trung tâm

Tín: Lấy uy tín là kim chỉ nam

Nhân: Lấy nhân sự là nền tảng

Chất: Lấy chất lượng là lợi thế

Phát: Lấy nghiên cứu phát triển – đổi mới sáng tạo là động lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *